Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.
 2. In geval van annulatie van de bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de waarde van de bestelling. De tussenpersonen, van welke aard ook, zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de betaling van de door hen gedane bestellingen. Zij zijn solidair gehouden met de bestellers voor deze betaling; dit behoudens tegenstrijdige overeenkomst.
 3. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.
 4. Onze vrijwaringsplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers.
 5. De goederen worden verzonden op risico van de koper. De vervoerkosten komen, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de koper. Terugzending van goederen dient vrachtvrij te gebeuren.
 6. Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling.
 7. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling, geschiedt op risico van de koper.
 8. Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schade vergoeding kan worden geëist.
 9. Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.
 10. Klachten moeten op straffe van niet-ontvankelijkheid binnen acht dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven worden geformuleerd. Een reactie van onzentwege op een laattijdige klacht impliceert geen verzaking aan hetgeen voorafgaat en is steeds onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis. Klachten betreffende de levering moeten ons toekomen binnen acht dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen. Wanneer een klacht wordt erkend onder partijen of in rechte, gaat onze verantwoordelijkheid nooit verder dan vervanging, met uitsluiting van om het even welke rechtstreekse of onrechtstreekse schadevergoeding.
 11. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen acht dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.
 12. Alle facturen zijn betaalbaar te Wevelgem binnen de maand na de factuurdatum tenzij anders werd bedongen. Het aanbieden van wissels verandert de plaats van betaling niet.
 13. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd ten belope van 1,5 % per maand van het factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 15 % van het factuur bedrag (met een minimum van € 123,95) als schadebeding. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend. Indien aan de koper toegelaten wordt te betalen in termijnen tegen geaccepteerde wissels, en één van de wissels geprotesteerd wordt wegens niet-betaling, worden van rechtswege al de nog te vervallen wissels onmiddellijk eisbaar.
 14. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen stop te zetten. Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.
 15. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven ze eigendom van de verkoper. Het risico gaat echter over op de koper van bij de contractsluiting.
 16. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken te Kortrijk bevoegd en is uitsluitend het Belgische Recht van toepassing.

OPGELET: controleer altijd eerst de kleur en glansgraad van de verf voor ieder gebruik. Zoniet is geen enkele klacht hierover toelaatbaar. Volg altijd nauwkeurig de verwerkingsvoorschriften van de technische fiches. Raadpleeg zonodig onze technische dienst op het nummer: 056 43 95 81.