Bijlage bij de Algemene Verkoopsvoorwaarden.

Algemene Verhuurvoorwaarden
Flanders Color N.V. (BE)

Artikel 1: Algemene bepalingen

1.1 In deze algemene verhuurvoorwaarden worden de volgende termen, alsmede eventuele vervoegingen daarvan, met hoofdletter geschreven en hebben deze, indien en voorzover daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, de volgende betekenis:

 1. Verhuurvoorwaarden: de onderhavige algemene verhuurvoorwaarden van Flanders Color n.v.
 2. Wederpartij: elke natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf (indien gespecificeerd: Wederpartij A), elke natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf en elke rechtspersoon of andere rechtsvorm (indien gespecificeerd: Wederpartij B) welke tot Flanders Color n.v. in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met Flanders Color n.v. gesloten overeenkomst. Met name wordt hieronder ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden gehuurd.
 3. Overeenkomst(en): de tussen Flanders Color n.v. en Wederpartij aangegane huurovereenkomst(en), waarop de Verhuurvoorwaarden, alsmede eventuele aanvullende voorwaarden, van toepassing zijn.
 4. Schriftelijk: door middel van een document, ondertekend door gevolmachtigde vertegenwoordigers van Flanders Color n.v. (en/of Wederpartij).
 5. Offerte: vrijblijvende, op schrift gestelde uitnodiging door Flanders Color n.v. aan een potentiële Wederpartij tot het doen van een Aanbod.
 6. Aanbod: de door een Wederpartij aan Flanders Color n.v. gegeven op schrift gestelde of mondelinge opdracht, bestelling of reservering.
 7. Orderbevestiging: op schrift gestelde aanvaarding van het Aanbod door Flanders Color n.v.  aan de Wederpartij.
 8. Huurcontract: de ter bedrijf van Flanders Color n.v. afgesloten/ opgemaakte, op schrift gestelde Overeenkomst in geval van een directe (balie -) verhuur.
 9. Orderbedrag: het totaalbedrag dat op basis van de Overeenkomst door Wederpartij aan Flanders Color n.v.verschuldigd is.
 10. Gebrek(en): een aan Flanders Color n.v.  toe te rekenen mankement of defect aan het gehuurde, dat reeds vóór levering aanwezig was en/of waarvan de oorzaak vóór de levering ligt, waardoor het gehuurde niet (naar behoren) functioneert.
 11. Dagwaarde: de nieuwprijs van de zaak per schadedatum/ datum vermissing, verminderd met de afschrijving op basis van leeftijd of het aantal draaiuren van de verloren gegane zaak.

1.2 Als verzenddatum van de geschriften, bedoeld in de artikelen 4.2, 4.3, 6.4 en 14.2 t/m 14.4 geldt de datum op het poststempel of de fax -of maildatum. Indien geen dergelijke datum is vermeld of aangetoond kan worden, en er bestaat een geschil over de tijdigheid van de verzending, gelden de geschriften als niet tijdig verzonden.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 De Verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes van Flanders Color n.v. en op alle door Flanders Color n.v.  aangegane Overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn de Verhuurvoorwaarden van toepassing op door Flanders Color n.v. aangegane overeenkomsten tot verhuur van roerende zaken aan een Wederpartij.

2.2 Indien de Wederpartij in zijn Aanbod of andere correspondentie met betrekking tot de Overeenkomst zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen. Enig andersluidend beding in dergelijke andere voorwaarden doet aan het voorgaande niet af.

2.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst en/of enige bepaling uit de Verhuurvoorwaarden, zijn slechts van kracht indien en voor zover deze uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende Overeenkomst. Indien een dergelijke afwijking of aanvulling door Flanders Color n.v.  wordt gedoogd, zal dat geen precedentwerking hebben en kan de Wederpartij daaraan geen enkel recht ontlenen voor eventuele toekomstige Overeenkomsten.

2.4 De Wederpartij met wie eenmaal met toepassing van deze Verhuurvoorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van de Verhuurvoorwaarden op latere Overeenkomsten tussen haar en Flanders Color n.v..

 

Artikel 3: Offertes

3.1 Offertes zijn geheel vrijblijvend en binden Flanders Color n.v. op geen enkele wijze, tenzij in de Offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig het tegendeel is bepaald.

3.2 Een Offerte is geldig gedurende 3 maanden na dagtekening daarvan, waarna deze vervalt.

3.3 Door Flanders Color n.v. verstrekte Gegevens blijven eigendom van Flanders Color n.v., en mogen zonder de uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van Flanders Color n.v. niet worden verveelvoudigd en/of verstrekt aan derden, en moeten op verzoek onmiddellijk aan Flanders Color n.v. worden geretourneerd. Flanders Color n.v. behoudt zich tevens alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor.

3.4 De door Flanders Color n.v.  verstrekte Gegevens dienen slechts als voorbeeld, waaraan geen rechten ontleend kunnen worden.

 

Artikel 4: Totstandkoming van de Overeenkomst

4.1 Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voorzover Flanders Color n.v. een Orderbevestiging heeft gedaan dan wel een Huurcontract met de Wederpartij heeft afgesloten. De Overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop de Orderbevestiging door Flanders Color n.v. is verzonden, dan wel het Huurcontract door de Wederpartij is ondertekend of op andere wijze wordt bevestigd.

4.2 De Orderbevestiging, dan wel het Huurcontract, wordt geacht de inhoud van de gesloten Overeenkomst volledig en juist weer te geven. De Wederpartij wordt geacht met de inhoud van de Orderbevestiging in te stemmen, tenzij zij binnen 5 werkdagen na dagtekening van de Orderbevestiging in schrift aan Flanders Color n.v. laat weten dat zij zich niet met de inhoud kan verenigen. Door ondertekening/ bevestiging van het Huurcontract stemt de Wederpartij met de inhoud hiervan in.

4.3 Een op schrift gesteld Aanbod kan uitsluitend in schrift worden herroepen of gewijzigd, en slechts indien deze herroeping of dit verzoek tot wijziging Flanders Color n.v. heeft bereikt, alvorens de Orderbevestiging is verstuurd, dan wel Flanders Color n.v. is overgegaan tot feitelijke uitvoering van de Overeenkomst. In ieder geval is een op schrift gesteld Aanbod onherroepelijk geworden, indien niet binnen 5 werkdagen na dagtekening daarvan, een herroeping is verzonden. Een mondeling Aanbod is onherroepelijk.

4.4 Flanders Color n.v. heeft het recht een Aanbod zonder opgave van redenen te weigeren.

4.5 In afwijking van het in artikel 4.1 bepaalde, kan een Overeenkomst ook tot stand komen doordat Flanders Color n.v., na ontvangst van een Aanbod, aanvangt met de feitelijke uitvoering daarvan.

 

Artikel 5: Inhoud van de Overeenkomst

5.1 De inhoud van de Overeenkomst en de omvang van de verplichtingen worden uitsluitend bepaald door de Orderbevestiging/ het Huurcontract en hetgeen in de Verhuurvoorwaarden is bepaald. Indien er, met betrekking tot dezelfde Overeenkomst, zowel een Orderbevestiging is verstuurd als een, door Flanders Color n.v. ondertekend of van Flanders Color n.v. uitgaand en door Wederpartij ondertekend/niet bestreden, Huurcontract is opgemaakt, dan is, ingeval van tegenstrijdigheid, de inhoud van het Huurcontract bepalend. Een en ander tenzij in schrift anders is overeengekomen.

5.2 Eventuele aanvullende afspraken, toezeggingen of mededelingen gemaakt of gedaan door medewerkers van Flanders Color n.v., of namens Flanders Color n.v. gemaakt of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden Flanders Color n.v. slechts indien deze afspraken, toezeggingen of mededelingen door haar tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurders, of door dezen hiertoe gemachtigde personen, Schriftelijk zijn bevestigd.

5.3 Voor door fabrikanten en/of importeurs verstrekte Gegevens, aanvaardt Flanders Color n.v. geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid of volledigheid daarvan.

5.4 Geringe afwijkingen van de Overeenkomst door Flanders Color n.v. zijn toelaatbaar, indien en voorzover de Wederpartij vóór totstandkoming van de Overeenkomst geen op schrift gestelde opgave heeft gedaan van voor haar essentiële vereisten en voorzover de door Flanders Color n.v. te leveren prestatie door de afwijkingen niet wezenlijk anders wordt.

5.5 Slechts indien de Wederpartij aantoont dat de zaken zodanig afwijken van de Overeenkomst en/of de door Flanders Color n.v. verstrekte Gegevens, dat de Wederpartij in redelijkheid niet meer tot nakoming verplicht kan worden, heeft de Wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden. Flanders Color n.v. is echter in geen geval tot enige schadevergoeding gehouden.

5.6 Flanders Color n.v. is gerechtigd om, ter nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, (gelijksoortige) zaken (evt. inclusief personeel) bij een derde in te huren (derdeverhuurder).

 

Artikel 6: Huurperiode

6.1 De huurtermijn vangt aan op de datum en het tijdstip zoals is overeengekomen en, meer specifiek:

 1. indien is bedongen dat Wederpartij het gehuurde materieel op een overeengekomen locatie komt ophalen: op het tijdstip waarop het materieel door Flanders Color n.v. aan de Wederpartij wordt overhandigd;
 2. indien is bedongen dat de Flanders Color n.v. de aflevering van het gehuurde verzorgt: op het tijdstip waarop Flanders Color n.v. het gehuurde op de overeengekomen locatie ter beschikking heeft gesteld.

6.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de overeengekomen einddatum indicatief. De huurtermijn eindigt feitelijk:

 • indien is bedongen dat Wederpartij het gehuurde materieel op een overeengekomen locatie retourneert: op het tijdstip waarop het materieel door de Wederpartij aan Flanders Color n.v. is overhandigd, tegen afgifte van een ontvangstbewijs;
 • indien is bedongen dat Flanders Color n.v. het ophalen van het gehuurde verzorgt: na op schrift gestelde afmelding van het gehuurde door de Wederpartij, op de datum zoals in deze afmelding is gespecificeerd, met inachtneming van de termijn als bedoeld in artikel 6.4;
 • bij verstrijken van een termijn voor teruggave, die in schrift door Flanders Color n.v. aan de Wederpartij wordt gesteld, op de laatste dag van voornoemde termijn om 17.00 uur.

6.3 Indien er sprake is van meerdere gehuurde zaken op dezelfde Overeenkomst, kan er ook per (aantal) artikelen worden afgemeld (gedeeltelijke afmelding). De hiermee gemoeide aan -en afvoerkosten per (extra) rit komen voor rekening van de Wederpartij. Voor de resterende zaken blijft de huur doorlopen totdat de huurtermijn wordt beëindigd op één der in artikel 6.2 omschreven wijzen.

6.4 De afmelding mag niet later worden verstuurd dan op de gewenste einddatum.

6.5 De op schrift gestelde afmelding dient per fax of mail, aan de vestiging/ afdeling van Flanders Color n.v. waarmee de huurovereenkomst is gesloten, verzonden te worden en dient de volgende gegevens te bevatten:

 • gegevens Wederpartij
 • ordernummer
 • omschrijving op te halen zaken (met artikelnummer(s) bij gedeeltelijke afmelding)
 • gewenste einddatum
 • ophaallocatie
 • naam en telefoonnummer contactpersoon ter ophaallocatie
 • indien van toepassing: vindplaats sleutel
 • meldpunt voor chauffeur van Flanders Color n.v.

6.6 De huurperiode mag, tot aan de op schrift gestelde afmelding, zowel in schrift als telefonisch door de Wederpartij worden verlengd.

 

Artikel 7: Aflevering en risico

7.1 Hoewel de opgegeven leveringstermijnen zoveel mogelijk door Flanders Color n.v. in acht zullen worden genomen, zijn dit slechts benaderingen en binden deze Flanders Color n.v. niet. Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, zal de opgegeven leveringstermijn nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn.

7.2 Bij overschrijding van de leveringstermijn is de Wederpartij echter gerechtigd om Flanders Color n.v.  per aangetekende post een redelijke termijn voor nakoming te gunnen, welke termijn in ieder geval niet korter dan twee werkdagen is, gerekend vanaf datum ontvangst van het aangetekende stuk door Flanders Color n.v..

7.3 Slechts na overschrijding van de (volgens artikel 7.1 overeengekomen of volgens artikel 7.2 gestelde) fatale termijn is de Wederpartij gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden. Flanders Color n.v. is echter in geen geval tot enige schadevergoeding gehouden.

7.4 Flanders Color n.v. is bevoegd in gedeelten te leveren, dan wel te wachten met levering tot de gehele bestelling gereed is. In voorkomende gevallen zal hierover met de Wederpartij overleg worden gevoerd. In geval van levering in gedeelten is Flanders Color n.v.  bevoegd de reeds geleverde zaken steeds direct te factureren.

7.5 De zaken worden geacht te zijn geleverd en het risico hiervan overgegaan op de Wederpartij:

 1. bij levering af bedrijf van Flanders Color n.v.: op het moment van feitelijke bezitsverschaffing;
 2. b. bij levering op een andere locatie: op het moment dat de zaken op de overeengekomen locatie zijn afgeladen.

7.6 Het bezorgen van de verhuurde zaken wordt gepland tussen 08.00 uur en 18.00 uur. Exacte tijdstippen kunnen daarbij niet worden ingepland; de levering zal plaatsvinden in vooraf overeengekomen dagdelen. Flanders Color n.v. bezorgt uitsluitend op de begane grond.

7.7 De Wederpartij dient ervoor te zorgen dat een daartoe bevoegd persoon gedurende de afgesproken leveringsdag aanwezig is voor de inontvangstneming van de gehuurde zaken. Indien bij levering niemand aanwezig is heeft Flanders Color n.v. het recht om het gehuurde mee terug te nemen. De Wederpartij zal alsdan toch de transportkosten verschuldigd zijn. Flanders Color n.v. kan, na overleg met de Wederpartij, echter ook het gehuurde afleveren, doch bij verschil van mening of de afgifte al dan niet in het overeengekomen aantal en /of de overeengekomen staat heeft plaatsgehad, rust op de Wederpartij uitdrukkelijk de bewijslast hiertoe.

 

Artikel 8: Retournering en risico

8.1 Na de in de op schrift gestelde afmelding vermelde einddatum, blijft de Wederpartij nog twee werkdagen verantwoordelijk voor het gehuurde en derhalve ook aansprakelijk voor schade/vermissing als omschreven in artikel 11. Deze verantwoordelijkheid eindigt om 18:00 uur op de voornoemde tweede werkdag.

8.2 Op het bovenstaande is het gestelde in artikel 19 onverkort van toepassing.

8.3 Wederpartij dient er zorg voor te dragen dat de zaken, na de op schrift gestelde afmelding, dagelijks tussen 8:00 en 18:00 uur, door Flanders Color n.v. ter opgegeven locatie kunnen worden opgehaald.

8.4 De Wederpartij dient ervoor te zorgen dat er gedurende de hierboven vermelde termijn iemand aanwezig is voor teruggave van de zaken. Indien bij het afhalen niemand aanwezig is, kan Flanders Color n.v. de zaken toch terugnemen. Doch, indien een geschil ontstaat over de vraag of het gehuurde in goede staat of het juiste aantal door de Wederpartij is achtergelaten, rust op Wederpartij B uitdrukkelijk de bewijslast hieromtrent.

8.5 De zaken dienen gesorteerd, gereinigd, geordend en gestapeld, op de begane grond gereed te staan. De eventuele emballage die bij de gehuurde zaken hoort blijft bij de Wederpartij t.b.v. de kwaliteit. Zijn de zaken niet in gereedheid gebracht voor transport, dan verbeurt de Wederpartij een forfaitaire boete van € 150,-.

8.6 Gehuurde zaken worden na retourneming ter bedrijf van Flanders Color n.v. of ter bedrijf van de derdeverhuurder gecontroleerd. Het meenemen van de zaken door de expeditie van Flanders Color n.v. of de expeditie van de derdeverhuurder is niet te beschouwen als een dergelijke controle. Als de Wederpartij bij de controle aanwezig wil zijn, dient zij dit bij het aangaan van de Overeenkomst weer te geven, zodat een afspraak kan worden gemaakt voor het tijdstip van de controle (binnen 24 uur na retourneming). Als vervuiling/verontreiniging of onjuiste verpakking is vastgesteld, zonder dat de Wederpartij daarbij aanwezig was, is de controle door Flanders Color n.v. of de derdeverhuurder bindend, en zullen de kosten hiervan aan de Wederpartij worden doorbelast.

8.7 Indien bij voornoemde controle schade aan het gehuurde wordt geconstateerd, wordt de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In deze schademelding zal een termijn worden gesteld waarbinnen de beschadigde zaak voor de Wederpartij ter beschikking wordt gehouden, ten behoeve van een (contra-/ tegensprekelijke) expertise. Na verloop van deze termijn wordt tot reparatie of vervanging overgegaan en worden alle kosten als bedoeld in artikel 11.5 (of eventueel het eigen risico) aan de Wederpartij doorbelast. Indien de Wederpartij geen gebruik maakt van de mogelijkheid tot contra-/ tegensprekelijke expertise, is de schadevaststelling door Flanders Color n.v. of de derdeverhuurder bindend.

 

Artikel 9: Prijzen

A. Machineverhuur

9.1 De dagprijzen, zoals omschreven in het verhuurcontract van Flanders Color n.v., zijn gebaseerd op huur/gebruik van max. 24 uur en de weekprijzen op huur/gebruik van max. 168 uur en zijn exclusief B.T.W., onderhoud, brandstof, olie, transport, milieuheffing, reiniging, toeslag voor schade-afkoop- en brand-/diefstalregelingen.

9.2 De weekendprijs (vrijdag t/m maandag) is gebaseerd op huur/gebruik van max. 72 uur (zondag wordt niet berekend).

9.3 Voor huurtermijnen van langer dan vier weken geldt een prijs op aanvraag.

9.4 Flanders Color n.v.  heeft het recht de overeengekomen verhuurprijzen te verhogen, indien factoren waarop de prijzen zijn gebaseerd wijzigen. Onder bedoelde factoren zijn onder meer begrepen: wijziging van vrachttarieven, in- en uitvoerrechten of andere heffingen en/of belastingen in binnen- en buitenland, lonen, sociale lasten en wisselkoersen.

 

Artikel 10: Verplichtingen van de Wederpartij

10.1 De Wederpartij/ diens personeel, hulppersonen en/of andere personen die in opdracht en/of onder verantwoordelijkheid van de Wederpartij het gehuurde bedienen, dienen bekend te zijn met de, bij het gehuurde aanwezige/ aan het gehuurde bevestigde, gebruikersinstructies en/of (overige) handleidingen en volgens dezen te handelen. Tevens staat de Wederpartij ervoor in dat alle personen die het gehuurde bedienen bekwaam zijn m.b.t. deze bediening en beschikken over de terzake eventueel (wettelijk) verplichte diploma’s, certificaten, rijbewijzen, etc. Vorenstaande geldt op straffe van verval van verzekeringsdekking en/of dekking op grond van de schadeafkoopregeling als omschreven in artikel 19.

10.2 Hoewel de overeengekomen einddatum van de huurtermijn indicatief is, heeft de Wederpartij na het verstrijken van deze termijn een teruggaveplicht.

10.3 Indien het gehuurde niet aan het einde van de overeengekomen huurtermijn aan Flanders Color n.v. wordt geretourneerd/ afgemeld, dan wel het gestelde in artikel 11.4 zich voordoet, wordt, na constatering hiervan door Flanders Color n.v., aan de Wederpartij op de wijze als omschreven in artikel 6.2 onder C de mogelijkheid geboden om het gehuurde alsnog te retourneren, dan wel alsnog aangifte te doen van diefstal. De huurtermijn eindigt in dit geval zodra het gehuurde alsnog geretourneerd c.q. afgemeld wordt, of op het tijdstip als omschreven in artikel 6.2 onder C, dan wel artikel 11.3. Indien de Wederpartij het gehuurde na het verstrijken van de gestelde termijn niet heeft geretourneerd/ geen aangifte heeft gedaan is zij in verzuim. Naast de huursom is de Wederpartij in dit geval tevens de Dagwaarde van de niet-geretourneerde zaak/zaken aan Flanders Color n.v. verschuldigd.

10.4 De Wederpartij retourneert het gehuurde bij dezelfde vestiging van Flanders Color n.v. als deze waar de Overeenkomst werd opgemaakt. Indien de Wederpartij het gehuurde bij een andere vestiging wenst te retourneren, dan is dit uitsluitend in overleg, en eventueel tegen betaling van een vergoeding, mogelijk.

10.5 De Wederpartij dient het gehuurde op de overeengekomen datum (en tijdstip) aan Flanders Color n.v.  te retourneren, in dezelfde staat als waarin zij het gehuurde heeft ontvangen bij aanvang van de huurtermijn. De Wederpartij dient de zaken gereinigd en, op dezelfde wijze als zij deze ontvangen heeft, te retourneren. Extra arbeidstijd door niet/onvoldoende sorteren of reinigen wordt in rekening gebracht.

10.6 De Wederpartij verplicht zich ertoe om alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde door hem of derden, te zullen betalen.

10.7 Indien van toepassing dient de Wederpartij er op haar kosten voor zorg te dragen dat zij, tijdig vóór de levering van het gehuurde, beschikt over de benodigde vergunningen en goedkeuringen.

10.8 De Wederpartij verplicht zich ertoe Flanders Color n.v. te allen tijde toegang tot het gehuurde te verschaffen, aanspraken van derden op het gehuurde af te wijzen en Flanders Color n.v.  hiervoor te vrijwaren. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden is slechts toegestaan na uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van Flanders Color n.v., op straffe van verval van verzekeringsdekking en/of dekking op grond van de afkoopregelingen als omschreven in artikel 19, in geval van schade/vermissing ten tijde van de onbevoegde onderverhuur/beschikbaarstelling.

10.9 De Wederpartij is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: het (correct) gebruiken van (evt. meegeleverde) sloten, afsluiten, opbergen, buiten het zicht van derden plaatsen, vastketenen, enz., van het gehuurde.

10.10 De Wederpartij is verplicht het dagelijks onderhoud aan het gehuurde te verrichten. Indien de vereiste deskundigheid ontbreekt, dient de hulp te worden ingeroepen van Flanders Color n.v. en zijn de kosten voor rekening van de Wederpartij. Het door de huurder zelf verrichten van reparaties aan het gehuurde is niet toegestaan. Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij, bij verhuringen van een dermate lange termijn dat onderhoud door Flanders Color n.v. aan het gehuurde noodzakelijk is, de onderhoudskosten aan Flanders Color n.v. verschuldigd. De Wederpartij blijft de huurprijs verschuldigd gedurende de periode dat het onderhoud door Flanders Color n.v.  plaatsvindt.

10.11 Bedienend personeel werkt onder de verantwoordelijkheid van Wederpartij B. Wederpartij B vrijwaart Flanders Color n.v. en het bedienend personeel, behoudens in geval van opzet of grove schuld, van iedere aansprakelijkheid.

 

Artikel 11: Schade en verlies

11.1 Schade aan het gehuurde, veroorzaakt binnen de periode waarin de Wederpartij voor het gehuurde verantwoordelijk is, dient onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 48 uur na het ontstaan ervan, aan Flanders Color n.v. te worden gemeld.

11.2 In geval van diefstal/vermissing van het gehuurde is de Wederpartij verplicht dit binnen 24 uur na ontdekking aan Flanders Color n.v. te melden en van de diefstal aangifte te doen bij een politiebureau. Tevens is Wederpartij verplicht een (kopie van het) proces-verbaal van aangifte aan Flanders Color n.v. te overleggen.

11.3 In afwijking van het in artikel 6.2 gestelde geldt, voor zover het de ontvreemde zaak/zaken betreft, in dit geval de datum waarop de zaak/zaken (vermoedelijk) zijn ontvreemd, zoals vermeld in het proces-verbaal, als einddatum van de huurperiode. Voor eventuele overige zaken op dezelfde overeenkomst blijft de huur doorlopen tot de huurtermijn wordt beëindigd op één der in artikel 6.2 omschreven wijzen.

11.4 Indien de Wederpartij verzuimt aangifte te doen en/of een proces-verbaal van aangifte aan Flanders Color n.v. te overhandigen, geldt de diefstal als een verduistering, waarvoor de in artikel 19 genoemde brand-/diefstalregeling geen dekking biedt.

11.5 Bij diefstal of (economische) total- loss van het gehuurde, verplicht de Wederpartij zich de schade aan Flanders Color n.v. te vergoeden tegen de Dagwaarde. In geval herstel nog mogelijk is, verplicht de Wederpartij zich tot vergoeding van de reparatiekosten die hiermee gemoeid zijn. Hetzelfde geldt voor schade aan/ diefstal van onderdelen en/of toebehoren van het gehuurde. Daarnaast blijft de Wederpartij aansprakelijk voor alle overige dientengevolge door Flanders Color n.v. geleden schade (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: expertisekosten, omzet- en/of winstderving, enz.).

11.6 Voor vermiste zaken, waarvoor door Flanders Color n.v. reeds de dagwaarde aan de Wederpartij is doorbelast en die later alsnog door de Wederpartij wordt gevonden en geretourneerd, is de Wederpartij de huurprijs tot aan de afgiftedatum verschuldigd. Deze wordt door Flanders Color n.v. in mindering gebracht op de aan de Wederpartij te retourneren vergoeding van de dagwaarde.

11.7 De door of namens Flanders Color n.v. gemaakte expertise ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie- en/of reinigingskosten aan het gehuurde, komt rechtstreeks voor rekening van de Wederpartij. De Wederpartij verklaart zich er op voorhand mee akkoord dat een expertise op kosten van de Wederpartij wordt uitgevoerd, door een door Flanders Color n.v. aangewezen erkend expertisebureau, indien dit door Flanders Color n.v.  wenselijk wordt geacht en, in andere gevallen, een expertise wordt uitgevoerd door Flanders Color n.v..

11.8 De Wederpartij wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht zij aan de schade, het verlies, de diefstal of het onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde schuld heeft.

 

Artikel 12: Vervoer

12.1 De Wederpartij draagt gedurende de gehele huurperiode, dus ook tijdens transport dat door haarzelf wordt verricht, het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde. De Wederpartij is verplicht de gehuurde zaken te verpakken en te laden in overeenstemming met de aard van de zaken en de wijze van transport. Dit geldt eveneens voor de Wederpartij die de zaken door Flanders Color n.v. aangeleverd krijgt , maar zelf voor het lossen en weer laden zorg draagt. De zaken dienen zorgvuldig geladen te worden, zodanig dat er tijdens transport geen schade kan ontstaan door verschuiven of omvallen van de lading

12.2 Indien op verzoek van Wederpartij B bij het laden/lossen, aan –of afkoppelen gebruik wordt gemaakt van de diensten van werknemers van Flanders Color n.v., geschiedt dit geheel voor eigen risico van de Wederpartij.

12.3 Behoudens in schrift anders overeengekomen, dient de Wederpartij, indien is overeengekomen dat de zaken door Flanders Color n.v.  bij de Wederpartij afgeleverd en/of opgehaald zullen worden, behulpzaam te zijn bij het laden/lossen van de zaken ter overeengekomen locatie. Indien de Wederpartij niet voorziet in de noodzakelijke hulp bij het laden en/of lossen van de zaken, komen de hierdoor ontstane kosten voor rekening van de Wederpartij.

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid Flanders Color n.v.

13.1 De aansprakelijkheid van Flanders Color n.v. is uitdrukkelijk beperkt tot directe zaaksbeschadiging en letselschade, aan zaken en personen van de Wederpartij, veroorzaakt door een aantoonbaar Gebrek aan de gehuurde zaak of door opzet of grove schuld van Flanders Color n.v.. Tevens is de aansprakelijkheid van Flanders Color n.v. beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering terzake wordt uitgekeerd. Aansprakelijkheid voor overige (gevolg)schade en vermogensschade, hoe ook genaamd, hieronder mede verstaan huur/koop van een vervangende zaak, omzet -en/of winstderving, vertragingsschade en stilstandschade, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

13.2 De aansprakelijkheid van Flanders Color n.v. kan nimmer het Orderbedrag (met een maximum van het bedrag ter hoogte van één termijnfactuur (= huurtermijn van 4 weken) bij lange termijnverhuringen) te boven gaan, tenzij en voorzover op basis van haar verzekering in dat specifieke geval een hoger bedrag wordt uitgekeerd.

13.3 Wederpartij B zal Flanders Color n.v. vrijwaren voor eisen van derden op grond van schade met, door of in verband met de gehuurde zaak.

13.4 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf de schadedatum.

 

Artikel 14: Reclame

14.1 De Wederpartij zal op het tijdstip van afname de gehuurde zaken inspecteren op uiterlijk waarneembare Gebreken en de aangeboden afleverbon voor goede ontvangst aftekenen. Daarbij zal de Wederpartij alle eventuele gebreken vermelden op het betreffende document. De zaken worden geacht in goede staat en conform de Overeenkomst te zijn afgeleverd, indien en voorzover op voormelde documenten niet anders is vermeld.

14.2 Klachten van de Wederpartij die betrekking hebben op uiterlijk waarneembare gebreken aan de zaken en die tijdens de in lid 1 genoemde inspectie zijn ontdekt, dienen door de Wederpartij binnen 24 uur na levering, in schrift aan Flanders Color n.v. gemeld te worden.

14.3 Gebreken die ten tijde van voornoemde inspectie niet ontdekt zijn en ook niet hierbij ontdekt hadden behoren te worden, moeten door de Wederpartij binnen 48 uur na ontdekking hiervan aan Flanders Color n.v. ter kennis worden gebracht, op dezelfde wijze als in lid 2 vermeld.

14.4 In geval van schade, als bedoeld in artikel 13.1, dient de Wederpartij dit binnen 48 uur na het ontstaan ervan aan Flanders Color n.v. te melden op dezelfde wijze als in 14.2 vermeld. In deze schademelding wordt tevens de vermoedelijke schadehoogte aangegeven en aan Flanders Color n.v. de mogelijkheid geboden om binnen een redelijke termijn een (contra-/ tegensprekelijke) expertise te laten uitvoeren. Voornoemde redelijke termijn bedraagt ten minste 2 weken, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de schademelding door Flanders Color n.v..

14.5 Ieder vorderingsrecht van de Wederpartij jegens Flanders Color n.v., betrekking hebbend op schade als bedoeld in artikel 13.1, vervalt indien:

 1. de schade en/of de Gebreken niet binnen de hiervoor in de leden 2,3 en 4 gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan Flanders Color n.v. ter kennis zijn gebracht;
 2. de Wederpartij geen/onvoldoende medewerking aan Flanders Color n.v. verleent terzake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
 3. de Wederpartij de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of indien zij de zaken heeft gebruikt of behandeld onder, voor de zaken, ongeschikte omstandigheden;
 4. de Wederpartij, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en Schriftelijke toestemming van Flanders Color n.v. aan de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren;
 5. de zaak na ontdekking van de Gebreken als bedoeld in lid 2 in gebruik wordt genomen, of indien na ontdekking als bedoeld in lid 3 het gebruik van de zaak wordt voortgezet.
 6. aan Flanders Color n.v. geen mogelijkheid tot (contra-/ tegensprekelijke) expertise is geboden, zoals bedoeld in lid 4.

 

Artikel 15: Reserveren en annuleren

15.1 Het is mogelijk om voor verhuur bestemde zaken bij Flanders Color n.v. te reserveren. Bij het sluiten van de Overeenkomst wordt het tijdstip en de periode waarop de reservering betrekking heeft en waartegen de zaken voor de Wederpartij beschikbaar dienen te zijn, in onderling overleg bepaald en in de Overeenkomst vastgelegd. Indien de Wederpartij de gereserveerde zaken niet op het overeengekomen tijdstip en voor de overeengekomen periode afneemt, is de Wederpartij desondanks gehouden de volledige huurprijs te voldoen.

15.2 Onverminderd het voorgaande, kan de Wederpartij de reservering vóór het tijdstip van de terbeschikkingstelling van de gehuurde zaak, Schriftelijk/per mail annuleren ten laatste 48h voorafgaand de verhuring .

 

Artikel 16: Betaling

16.1 Tenzij in schrift anders overeengekomen, dient het Orderbedrag, onmiddellijk na retournering van het gehuurde, contant te worden voldaan.

16.2 Tenzij in schrift anders overeengekomen, of op de factuur anders vermeld, dient, in geval van facturatie, het Orderbedrag binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, zonder enig recht op korting of verrekening. Bij verhuur gedurende een langere termijn van minimaal 4 weken, wordt de huur per 4 weken aan Flanders Color n.v. vooruit betaald. De termijn voor bezwaar tegen een factuur verstrijkt 10 dagen na factuurdatum. Zonder Schriftelijke toestemming van Flanders Color n.v.  is de Wederpartij niet bevoegd tot verrekening dan wel opschorting van de nakoming van de op haar rustende betalingsverplichting.

16.3 Alle betalingen dienen te geschieden ter bedrijf van Flanders Color n.v. of op een door haar aan te wijzen rekening. In geval van betaling per bank geldt de dag van creditering van de rekening van Flanders Color n.v. als de dag van betaling.

16.4 Indien de Wederpartij niet binnen de gestelde termijn betaalt, is zij, zonder dat hiertoe een ingebrekestelling vereist is, in verzuim. Alsdan verbeurt de Wederpartij, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling, een rente gelijk aan de wettelijke rente plus 10 % per jaar, berekend over het niet-betaalde bedrag. Deze rente is onmiddellijk, zonder nadere ingebrekestelling, opeisbaar. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de Wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 340,- alles exclusief omzetbelasting. Hetzelfde geldt indien incasso door Flanders Color n.v. mislukt ingevolge een ontoereikend saldo, dan wel enig ander van de zijde van de Wederpartij of voor diens risico komend beletsel.

16.5 Betaling strekt eerst in mindering op de incassokosten, vervolgens op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom. Indien Wederpartij meerdere facturen onbetaald laat strekt een betaling, met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin, eerst in mindering op de oudste factuur en vervolgens op de op één na oudste factuur, enzovoort.

16.6 Tevens heeft Flanders Color n.v., indien de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, voor zover mogelijk cumulatief, het recht tot/op:

 1. opschorting van de uitvoering van die Overeenkomst en/of daarmee direct samenhangende Overeenkomsten, totdat betaling voldoende is zeker gesteld;
 2. gehele of gedeeltelijke (buitengerechtelijke) ontbinding van die overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomsten, zonder dat Flanders Color n.v.  tot enige schadevergoeding is gehouden;
 3. vergoeding van de door Flanders Color n.v. geleden schade.

16.7 In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging, liquidatie of ondercuratelestelling van de Wederpartij, zullen alle Overeenkomsten met de Wederpartij zijn ontbonden, tenzij Flanders Color n.v. de Wederpartij binnen een redelijke termijn meedeelt nakoming van (een deel van) (een) betreffende Overeenkomst(en) te verlangen. In dit geval is Flanders Color n.v., zonder ingebrekestelling, gerechtigd de uitvoering van de betreffende Overeenkomst(en) op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld, onverminderd de Flanders Color n.v. verder toekomende rechten.

16.8 In elk van de in lid 6 en 7 genoemde gevallen, zijn alle vorderingen van Flanders Color n.v. op de Wederpartij direct en in hun geheel opeisbaar, is de klant gehouden tot onmiddellijke teruggave van de gehuurde zaken en heeft Flanders Color n.v.  het recht zich toegang te verschaffen tot de terreinen en gebouwen van de Wederpartij en deze te betreden, teneinde de betreffende zaken in bezit te nemen. Alle hiermee gemoeide kosten en dientengevolge door Flanders Color n.v. geleden schade komen voor rekening van de Wederpartij.

 

Artikel 17: Niet-toerekenbare tekortkoming

17.1 Indien Flanders Color n.v., wegens overmacht, enige verplichting jegens de Wederpartij niet kan nakomen, wordt de nakoming hiervan opgeschort voor de duur van de overmachttoestand, met een maximum van twee maanden. Na deze twee maanden hebben beide partijen het recht de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, in schrift te ontbinden.

17.2 Flanders Color n.v.  is niet tot enige schadevergoeding jegens Wederpartij gehouden, indien zij wegens overmacht niet, niet behoorlijk of niet tijdig heeft kunnen nakomen.

17.3 Onder overmacht dient te worden verstaan: elke omstandigheid buiten de macht van Flanders Color n.v. die van zodanige aard is, dat naleving van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Flanders Color n.v.  gevergd kan worden. Hieronder wordt mede verstaan: staking, oproer, oorlog en andere onlusten, boycotten, blokkades, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, extreme weersomstandigheden, brand, machinebreuk, storingen in het bedrijf van Flanders Color n.v., problemen bij toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstantie.

 

Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

18.1 De gehuurde zaken blijven te allen tijde eigendom van Flanders Color n.v., ongeacht de duur van de Overeenkomst. Indien de Wederpartij zich opzettelijk het gehuurde toe-eigent, is er sprake van verduistering. De Overeenkomst wordt door het niet tijdig retourneren van het gehuurde niet verlengd, hoewel het risico volledig bij de Wederpartij blijft.

18.2 De Wederpartij is, behoudens Schriftelijke toestemming van Flanders Color n.v., niet gerechtigd de gehuurde zaken te vervreemden, te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren.

18.3 De Wederpartij zal Flanders Color n.v. onmiddellijk in schrift op de hoogte stellen indien de zaak in beslag wordt genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de zaak. Indien de Wederpartij kennis draagt van een mogelijk beslag op de zaak, dient hij Flanders Color n.v. hiervan op de hoogte te stellen. Bovendien zal de Wederpartij aan Flanders Color n.v. op zijn eerste verzoek hiertoe, mededelen waar de betreffende zaak zich bevindt.

18.4 Bij beslag op (een deel van) de gehuurde zaak, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van de Wederpartij, zal de Wederpartij de beslagleggende deurwaarder, bewindvoerder of curator, onmiddellijk op de hoogte stellen van de (eigendoms-) rechten van Flanders Color n.v..

18.5 Indien er goede grond bestaat dat de Wederpartij haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de Wederpartij verplicht op het eerste verzoek van Flanders Color n.v. terstond genoegzame en in de door Flanders Color n.v. gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zonodig aan te vullen door nakoming van al haar verplichtingen. Zolang de Wederpartij daaraan niet heeft voldaan, is Flanders Color n.v. gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten.

18.6 Indien de Wederpartij aan het verzoek, als bedoeld in lid 5, niet binnen 8 dagen na een daartoe strekkende Schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, is artikel 16.8 van overeenkomstige toepassing.

18.7 Tenzij in schrift anders is overeengekomen, zal de Wederpartij per Overeenkomst een waarborgsom verschuldigd zijn. De waarborgsom wordt vastgesteld in evenredigheid met de opgegeven huurperiode en de waarde van het gehuurde. Indien de Wederpartij verlenging van de Overeenkomst wenst, dient zij, uiterlijk op de dag van de aanvang van de verlenging, een nieuwe waarborgsom te voldoen.

18.8 Indien de Wederpartij een waarborgsom niet tijdig voldoet, kan Flanders Color n.v. de Overeenkomst eenzijdig beëindigen, onverminderd het recht van Flanders Color n.v. op schadevergoeding.

18.9 De waarborgsom mag door de Wederpartij niet worden beschouwd als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom of als een afkoopsom van enig risico voor beschadiging, diefstal of verduistering van het gehuurde. Bij het einde van de Overeenkomst heeft Flanders Color n.v. echter het recht om door de Wederpartij verschuldigde bedragen, te compenseren met de waarborgsom. De waarborgsom wordt teruggeven indien vaststaat dat de Wederpartij aan al haar verplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 19: Verzekering .

Conform artikel 11 is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade aan en verdwijning van het gehuurde, voorgevallen tijdens de huurperiode, ongeacht of zij hieraan schuld heeft. De Wederpartij is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van het gehuurde, gezien het feit dat zij een teruggaafplicht heeft, welke niet wordt opgeheven, zelfs niet door toeval, of ingreep van een derde.

 

Artikel 20: Slotbepalingen: toepasselijk recht.

20.1 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze Verhuurvoorwaarden of van Overeenkomsten, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Flanders Color n.v. en Wederpartij zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.

20.2 In geval van betwisting en alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeien uit, een met Flanders Color n.v. gesloten Overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken te Kortrijk bevoegd en is uitsluitend het Belgische Recht van toepassing.


(zie ook de algemene verkoopsvoorwaarden van Flanders Color n.v.)